Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

 

 • a) Lopersgroep Putte v.z.w. is een sportclub. Lopersgroep Putte v.z.w. organiseert sporttrainingen, loop- en wandelevenementen. Als club bieden we ook de mogelijkheid aan om een club outfit aan te schaffen aan democratische prijzen.
 • b) Lopersgroep Putte v.z.w. heeft als maatschappelijke zetel, Huzarenberg 51 2940 Stabroek. Het ondernemingsnummer is 0865.393.121.
 • Lopersgroep Putte v.z.w is aangesloten bij Sporta Federatie vzw onder het clubnummer AN/468.
 • De club kan gecontacteerd worden via het gsm nummer +32 486393430 of via het emailadres info@lopersgroepputte.be
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen van Lopersgroep Putte v.z.w..

 

Artikel 2 Prijzen en betaling

 

 • Alle door Lopersgroep Putte v.z.w. opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. We zijn een niet BTW-plichtige VZW
 • Door Lopersgroep Putte v.z.w. opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende inkoopprijzen, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer van voornoemde factoren wijzigingen ondergaan, is Lopersgroep Putte v.z.w. gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen.
 • Alle kosten zullen door het lid/de deelnemer worden betaald volgens de overeengekomen en op defactuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van zulke condities dient het lid/ de deelnemerbinnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.
 • Indien lidgelden onbetaald blijven, zal de vzw het lid niet inschrijven en verzekeren via Sportafederatie vzw. Indien het deelnamegeld voor de activiteit niet is betaald, zal er geen deelname zijn.

 

Artikel 3 Reclamatie

 

 • Bij bezwaar kan het lid of de deelnemer terecht op het nummer +32 486 39 34 30, het emailadresinfo@lopersgroepputte.be
 • Reclamatie schort de verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4 Ontbinding en opzegging

 • Bij het niet betalen van lidgelden zal geen lidmaatschap worden aangeboden.
 • Bij het niet betalen van een deelnamekost aan de organiserende club is geen deelname aan de activiteiten mogelijk.
 • Onbetaalde bestellingen van clubkleding zullen een niet- leveren van het product tot gevolg hebben.